Stadgar för Trekkers i Södra Sverige

 

Syfte och verksamhet

§ 1.1 Trekkers i Södra Sverige, TSS, arbetar på ideell grund. Syftet är att främja intresset för Star Trek och science fiction, och att bedriva verksamhet i enlighet med verksamhetsplanen, huvudsakligen för Star Trek-fantaster i Blekinge, Skåne och Småland, samt att förse dessa med information om vad som händer nationellt och internationellt inom Star Trek.

§ 1.2 TSS ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Medlemskap

§ 2.1 Medlem i TSS blir man när man betalt in aktuell medlemsavgift till föreningen och av styrelsen har erhållit sitt medlemsnummer.

§ 2.2 Styrelsen kan till hedersmedlem i TSS utse fysisk eller juridisk person, som på ett enastående och inspirerande vis främjar TSS syften, så som de framgår av stadgar och program. Hedersmedlem äger samma rättigheter som övriga medlemmar i TSS. Hedersmedlem utses på livstid.

§ 2.3 En medlem kan av styrelsen befrias från sin medlemsavgift.

§ 2.4 Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 2.5 Medlemskapet upphör i något av följande fall:

a) Medlemmen skriftligen begär detta.
b) Medlemmen försummat att betala medlemsavgiften.
c) Medlemmen enligt styrelsen har skadat föreningens syften, så som de framgår av stadgarna.

 

TSS organisation

§ 3.1 Årsmötet är TSS högsta beslutande organ.

§ 3.2 Då årsmötet inte är samlat är TSS högsta beslutande organ styrelsen.

§ 3.3 TSS verkställande organ är styrelsen.

§ 3.4 I TSS organ får inte jävig person delta i handläggningen och omröstningen av ärende. Som jävig betraktas den som beslutet personligen berör i form av ansvarsfrihet, arvodering samt anställning. Som jävig betraktas också person som är medlem av styrelse för organisation som ärendet berör. Jävig får dock delta i föredragandet av ärendet.

§ 3.5 TSS säte finns på den plats årsmötet beslutar.

§ 3.6 TSS verksamhetsår följer kalenderåret.

§ 3.7 Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.

 

Årsmötet

§ 4.1 Årsmötet ska avhållas före februari månads utgång.

§ 4.2 Kallelse till årsmötet ska ske minst fyra veckor före årsmötets avhållande, genom medlemsutskick.

§ 4.3 Årsmötet är beslutsmässigt då minst tio medlemmar är närvarande. Som närvarande räknas person som är fysiskt närvarande i årsmöteslokalen, är i telefonkontakt med denna eller är representerad genom fullmakt.

§ 4.4 Rösträtt tillkommer person som uppfyllt § 2.1 och som erlagt medlemsavgift under föregående och/eller innevarande verksamhetsår. Hedersmedlem och medlem som befriats från medlemsavgift äger också rösträtt.

§ 4.5 Röstning genom ombud är tillåtet då särskilda skäl föreligger. I detta fall krävs att en personlig fullmakt har utfärdats.

§ 4.6 Skulle vid omröstning lika röstetal uppkomma fäller årsmötets ordförande avgörandet. Vid lika röstetal i personval avgörs valet genom lott.

§ 4.7 Sluten omröstning ska äga rum om minst en röstberättigad så kräver, eller vid personval om fler än en person kandiderar till samma post.

§ 4.8 Till årsmöte har medlem rätt att inlämna motion. Motion ska vara TSS styrelse tillhanda minst två veckor före årsmötet. Propositioner ska vara tillgängliga för alla medlemmar senast fyra veckor före årsmötet. Motioner och motionssvar ska vara tillgängliga för alla medlemmar senast en vecka före årsmötet. Med ’tillgängliga’ exempelvis utläggning på föreningens hemsida.

§ 4.9 Årsmötets föredragningslista ska innehålla följande punkter, om andra punkter finns så ska de anges i kallelsen.

a) Öppnande
b) Kontroll om stadgeenlig kallelse
c) Kontroll av beslutsmässighet och fastställande av röstlängd
d) Fastställande av föredragningslista
e) Val av mötesfunktionärer
  e 1) Mötesordförande
  e 2) Mötessekreterare
  e 3) Justerare och tillika rösträknare
f) Föredragning av verksamhetsberättelse
g) Föredragning av ekonomiskberättelse
h) Föredragande av revisionsberättelse
i) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
j) Behandling av propositioner
k) Behandling av motioner
l) Val av styrelse
  l 1) Ordförande
  l 2) Vice ordförande
  l 3) Kassör
  l 4) Sekreterare
  l 5) Ledamöter
m) Val av revisor samt revisorsuppleant
n) Val av valberedning
o) Övriga val
p) Meddelanden
q) Avslutande

 

Extra årsmöte

§ 5.1 Extra årsmöte utlyses om:

a) Minst tre styrelseledamöter, eller
b) Minst 1/10, dock minst 10, av TSS medlemmar, eller
c) Revisorn

så kräver. 

§ 5.2 Extra årsmöte ska avhållas senast tre veckor efter det att behörig framställan därom gjorts. Behörig framställan är att § 5.1 är uppfylld samt att anledningen till det extra årsmötet är klart angiven.

§ 5.3 Kallelse till extra årsmöte ska ske senast två veckor före mötets avhållande, genom medlemsutskick.

§ 5.4 Det extra årsmötet är beslutsmässigt då minst 1/10, dock minst 10, av medlemmarna är närvarande.

§ 5.5 Kallelse ska innehålla fördragningslista, där punkt 2 i § 5.7 ska innehålla de punkter som angetts i framställan.

§ 5.6 Rösträtt tillkommer medlemmar enligt §4.4.

§ 5.7 Föredragningslista vid extra årsmöte:

1. Preliminärer
  a) Öppnande
  b) Kontroll om stadgeenlig kallelse
  c) Kontroll av beslutsmässighet och fastställande av röstlängd
  d) Fastställande av föredragningslista
  e)Val av mötesfunktionärer
  e 1) Mötesordförande
  e 2) Mötessekreterare
  e 3) Justerare och tillika rösträknare
2. Behandling av punkt/punkter vilken/vilka föranlett extra årsmöte.
3. Mötets avslutande.

 

Styrelsen

§ 6.1 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt de antal ledamöter årsmötet utser.

§ 6.2 Styrelsens sammankallande är ordförande. Styrelsen kan även sammankallas om revisor och/eller minst tre styrelseledamöter så kräver.

§ 6.3 Styrelseledamöter utses bland TSS medlemmar.

§ 6.4 Röstberättigad i styrelsen är ordinarie ledamot. Medlem i TSS som inte tillhör styrelsen har närvaro och yttranderätt i alla frågor, dock inte rösträtt.

§ 6.5 Styrelsen är beslutsmässig då majoriteten är närvarande.

§ 6.6 Alla beslut fattas genom öppen röstning. Röstning genom ombud tillämpas inte.

§ 6.7 Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträtt. Vid lika röstetal i personval avgörs valet genom lottning.

§ 6.8 Styrelsen äger rätt att adjungera någon eller några till ett eller flera sammanträden.

§ 6.9 Det åligger styrelsen att bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.

§ 6.10 Styrelsen äger rätt att fördela arbetet på det sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 6.11 Protokoll från styrelsemöten ska finnas tillgängliga senast fjorton dagar efter mötet.

§ 6.12 Medlemmar kan efter begäran få tillgång till styrelseprotokoll, senast tio dagar efter begäran. Styrelsen äger rätt att utelämna delar av protokollet som densamma finner olämpliga.

 

Räkenskapsansvarig

§ 7.1 TSS räkenskapsår motsvarar verksamhetsåret.

§ 7.2 Kassören eller ordförande verkställer utbetalningar.

§ 7.3 Kassören ska till ordinarie årsmöte upprätta bokslut för föregående verksamhetsår samt budget för innevarande verksamhetsår.

 

Revision

§ 8.1 TSS revisor ska i överensstämmelse med dessa stadgar granska TSS verksamhet och ekonomiska förvaltning, företa revision av räkenskaperna och till årsmötet avge revisionsberättelse.

§ 8.2 Revisorn samt revisorsuppleant utses av årsmötet, dessa ska inte inneha andra uppdrag inom föreningen.

§ 8.3 Revision ska äga rum:

a) Efter varje räkenskapsår varefter revisorn avger revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av avgående styrelsens ansvarsfrihet.
b) Då extra årsmöte så kräver.

 § 8.4 Revisorn äger rätt att ta del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar rörande TSS verksamhet.

 

Valberedning

§ 9.1 Valberedningens uppdrag är att under verksamhetsåret aktivt söka kandidater till de personval som utförs av årsmötet eller extra årsmöte. Valberedningen utarbetar ett förslag utifrån inkomna nomineringar samt de kandidater som valberedningen finner lämpliga och presenterar förslaget inför årsmötet. De eventuella nomineringar som inte finns med i valberedningens förslag presenteras för årsmötet så att årsmötet kan ta ställning till eventuella förändringar av valberedningens förslag.

§ 9.2 Nomineringar görs till valberedningen. Nomineringsstopp för personer till styrelsefunktioner infaller två veckor innan årsmötet. För övriga uppdrag finns inget nomineringsstopp.

§ 9.3 Valberedningen utses av årsmötet, ledamöter i valberedningen kan inte vara valda/väljas till något annat organ inom TSS.

 

TSS upplösning

§ 10.1 För TSS upplösning fordras att två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, så beslutar, där minst 3/4 av TSS medlemmar så röstar.

§ 10.2 Vid upplösning ska TSS tillgångar, efter att alla skulder/kostnader betalats, fördelas i enlighet med § 1.1 på det sätt som årsmötet beslutar.

 

Stadgeändring

§ 11.1 Ändring eller tillägg till stadgar kan endast ske genom beslut av ordinarie årsmöte.

§ 11.2 För att beslut om stadgeändring ska vara giltigt fordras minst 3/4 majoritet av de vid årsmötet närvarande, eller enkel majoritet vid två på vartannat följande årsmöten, så röstar. Detta förfarande gäller ej de paragrafer som regleras i §11.3.

§ 11.3 I paragraferna 1.1, 1.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3 samt 11.4 krävs för ändring beslut med 2/3 majoritet där 3/4 av medlemmarna röstar vid två på varandra följande årsmöten. Som giltiga röster räknas även av medlemmarna i förväg givna verifierbara röster.

§ 11.4 Vid tvist angående dessa stadgars tolkning gäller styrelsens mening intill årsmötet avgjort sin tolkning.

Copyright TSS Kontaktinfo